Ντίνα Μπόμπα
  • ΕΛΚΕ
  • Προσλήψεις προσωπικού
  • Απόσπασμα Πρακτικού 24/21-09-2017 για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης 24415/24-7-2017 εκδήλωσης ενδιαφέροντος