Έλεγχος επί της παρουσίας, ταυτοποίηση και καταμέτρηση πληθυσμών φυτοπαρασιτικών νηματωδών σε πειραματικά αγροτεμάχια

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ειρήνη Καραναστάση
Εγκεκριμένος Π/Υ: 37.500,00 €
Χρονική Διάρκεια: 02/05/2014 – 31/12/2016
Συνοπτική Περιγραφή: Δείγματα εδάφους λαμβάνονται από εκτάσεις που επιλέγονται κατόπιν δειγματοληψίας εδάφους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταφέρονται στο Εργαστήριο Φυτοπροστασίας – Φαρμακολογίας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ, εξετάζονται ως προς την παρουσία φυτοπαρασιτικών νηματωδών και διαπιστώνεται τυχόν παρουσία των ειδών Meloidogyne spp., Ditylenchus dipsaci ή/και Globodera spp., αναλόγως με το είδος της καλλιέργειας: διάφορα κηπευτικά, σκόρδο, πατάτα. Σε περίπτωση που τα δείγματα ανευρίσκονται θετικά ως προς την παρουσία των παραπάνω ειδών προσδιορίζεται ο πληθυσμός τους (αριθμός ατόμων/κύστεων ανά 300ml εδάφους). Κύριo παραδοτέo του έργου είναι η διαπίστωση της παρουσίας ή μη και η καταμέτρηση πληθυσμών των φυτοπαρασιτικών νηματωδών Meloidogyne spp., Ditylenchus dipsaci και Globodera spp. σε δείγματα εδάφους, τα οποία προέρχονται από αγρούς κηπευτικών, σκόρδου ή πατάτας, αντίστοιχα, όπου πραγματοποιείται γεωργικός πειραματισμός.

ResDev

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μπαταργιάς
Εγκεκριμένος Π/Υ: 147.317,61 €
Χρονική Διάρκεια: 28/11/2014 – 31/12/2017
Συνοπτική Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης με την εφαρμογή μοριακών γονιδιωματικών μεθόδων για την βελτιστοποίηση προϊόντων, μεθοδολογιών ή διαχείρισης των εκτρεφόμενων / φυσικών πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών. Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας θα έχει σκοπό την ενδυνάμωση του εργαστηρίου στο χώρο της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα μέσω της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων γονιδιωματικής.

Erasmus+/ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Τριανταφύλλου
Εγκεκριμένος Π/Υ: 86.856,35 €
Χρονική Διάρκεια: 01/06/2015 – 30/09/2016
Σύντομη Περιγραφή: Παροχή δυνατοτήτων σε φοιτητές, καθηγητές & προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πείρας σε άλλη χώρα.

Erasmus+/ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωκράτης Καπλάνης
Εγκεκριμένος Π/Υ: 121.570,73 €
Χρονική Διάρκεια: 01/06/2014 – 30/09/2015
Σύντομη Περιγραφή: Παροχή δυνατοτήτων σε φοιτητές, καθηγητές & προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πείρας σε άλλη χώρα.

Erasmus Κινητικότητα – ΤΕΙ Πάτρας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σωκράτης Καπλάνης
Εγκεκριμένος Π/Υ: 835.562,99 €
Χρονική Διάρκεια: 01/06/2008 - 30/09/2009, 01/06/2009 -30/09/2010, 01/06/2010 – 30/09/2011, 01/06/2011 – 30/09/2012, 01/06/2012 – 30/09/2013 & 01/06/2013 – 30/09/2014
Σύντομη Περιγραφή: Παροχή δυνατοτήτων σε φοιτητές, καθηγητές & προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την απόκτηση εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πείρας σε άλλη χώρα.